9.1 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim. 

9.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že tovar je pri prevzatí bez vád.

9.3 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

9.4 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) opravou tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 

9.6 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.7 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.8 Ak kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

9.9 Ak je na tovar poskytovaná záruka, spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.

9.10 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť mu záručný list. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

9.11 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena; takéto vady musia byť uvedené v kúpnej zmluve.

9.12 Po začatí reklamačného konania záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.

9.13 Nároky z vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho (písomne alebo e-mailom) na adrese predávajúceho uvedenej v článku 1. týchto VOP v časti špecifikácie predávajúceho. Vzorový formulár na reklamovanie tovaru je prílohou č. 2 týchto VOP.

9.14 Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné zrozumiteľne popísať ako sa prejavuje vada tovaru.

9.15 V prípade, že predávajúci neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie, neplynie lehota na vybavenie reklamácie až do doby dodania týchto podkladov.

9.16 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.17 Pri tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený iný podnikateľ než predávajúci, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako sídlo predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, má kupujúci právo uplatniť si právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.

9.18 Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.19 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

9.20 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt vyzve po riadnom vybavení danej reklamácie kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru. 

9.21 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

9.22 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.23 Nárok na uplatnenie nárokov z vád tovaru u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým alebo prirodzeným poškodením tovaru,

e) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

g) nesprávnym skladovaním tovaru,

h) nesprávnym použitím tovaru alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

i) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

j) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

k) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

l) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

m) uplynutím doby spotreby vyznačenej na tovare.

9.24 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené užívaním tovaru v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania.

9.25 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.