V súčasnosti si môžete tovar prevziať:

  • Osobne, cez výdajné okienko na predajni

  • Doručenie kuriérom


Podmienky doručenia tovaru

  • Predávajúci dodáva tovar výlučne pre adresy doručenia na území Slovenskej republiky. Predávajúci expeduje vždy len skompletizované objednávky, objednávka sa nerozdeľuje.
  • Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci v procese vytvárania objednávky tovaru v užívateľskom prostredí e-shopu. 
  • Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené v akceptácii objednávky a v lehote do tridsiatich dní od doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu. O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho zaslaním správy na emailovú adresu kupujúceho zadanú pri objednávke.
  • Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať aj pred uplynutím lehoty podľa bodu 6.3 týchto VOP a prevzatie tovaru písomne potvrdiť. Ak kupujúci dodaný tovar neprevezme, alebo jeho prevzatie odmietne potvrdiť, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť.
  • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  • Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo doručovateľskej služby je kupujúci povinný ihneď skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu zásielky oznámiť túto skutočnosť prepravcovi a ešte za prítomnosti prepravcu prezrieť tovar a v prípade zistenia poškodenia tovaru alebo iných vád tovaru vyhotoviť o tom písomný doklad a nechať ho podpísať zástupcovi prepravcu alebo doručovateľskej služby. V takomto prípade (t.j. zistenie porušenia obalu zásielky tovaru svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí) nemusí kupujúci zásielku prevziať.
  • Podpisom dodacieho listu bez uvedenia výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky tovaru sa nebude prihliadať.