VŠeobecné obchodné podmienky internetového obchodu BUDoÁR

 (ďalej len „VOP“)

1.                   Vymedzenie pojmov

1.1.1          Predávajúcim je spoločnosť MOBILLINE s. r. o., Sídlo: K. Šmidkého 1445/12, 960 01 Zvolen, IČO: 43 889 247, DIČ: 2022508642, IČ DPH: SK2022508642, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 14100/S

Kontakty:

Telefónne číslo: 00421 915 829 362

e-mail: budoar17@gmail.com

1.1.2          Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1


Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73  
fax č. 048/412 46 93
 .

1.1.3          Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

1.1.4          Zmluvné strany je spoločné označenie predávajúceho a kupujúceho.

1.1.5          Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov poskytne predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Ak kupujúci uvedie v objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom a pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná ako spotrebiteľ.

1.1.6          Tovarom je tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tovar v ponuke internetového obchodu nie je možné rezervovať na predajni.

1.1.7          E-shop sa rozumie prevádzka internetového obchodu predávajúceho: www.budoar.sk.

1.1.8          Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom e-shopu obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky e-shopu a o celkovej cene objednávky. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných systémom pri realizácii objednávky. Kupujúci môže objednávať tovar cez e-shop predávajúceho aj bez registrácie.

1.1.9          Kúpna zmluva je dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje predať a dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň  predávajúcemu kúpnu cenu a poplatok za doručenie tovaru.

1.1.10      Platobná brána je elektronická platobná brána Go Pay, ktorá slúži na zaplatenie platieb za tovar a ktorá je kupujúcemu dostupná prostredníctvom odkazu pri zadávaní objednávky na e-shope predávajúceho.

2.                   Základné ustanovenia

2.1.1          Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad súhlasí. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu taktiež potvrdzuje, že bol pred odoslaním objednávky predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený na tieto VOP a mal možnosť sa s nimi pozorne oboznámiť.

2.1.2          Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.

3.                   OBJEDnávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.1          Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg. Kliknutím na ikonku „Objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednáte tovar umiestnený v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva okamžite po odoslaní objednávky a nepovažuje sa za prijatie zmluvy. Vašu objednávku môžeme akceptovať zaslaním potvrdenia (akceptácie) objednávky e-mailom.

3.1.2          Keď si kupujúci v e-shope vyberie tovar, ktorý má záujem kúpiť, zakliknutím ikony „Kúpiť” vloží tovar do nákupného košíka. Následne sa kupujúci výberom príslušnej ikony rozhodne či bude pokračovať v nákupe alebo prejde do nákupného košíka, kde má možnosť skontrolovať, potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť objednávaný tovar a jeho množstvo. V nákupnom košíku sú obsiahnuté najmä informácie o druhu, množstve a cene objednaného tovaru.

3.1.3          Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy postupuje podľa krokov procesu nákupu, pričom v každom kroku uvedie alebo overí požadované informácie. Po potvrdení obsahu nákupného košíka zakliknutím ikony „Objednať” prejde kupujúci na stránku zadania identifikačných, kontaktných a fakturačných údajov kupujúceho, zadania spôsobu doručenia (resp. prevzatia) tovaru a zadania spôsobu platby. Na tejto stránke je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje, pričom je povinný uviesť najmä meno a priezvisko kupujúceho, poštovú adresu a fakturačnú adresu kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, e-mailovú adresu kupujúceho, IČO, IČ DPH kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, objednávací kód tovaru, počet kusov tovaru, dátum vytvorenia objednávky, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Na tejto stránke môže kupujúci vytvoriť svoju registráciu a pri ďalších objednávkach používať svoje uložené identifikačné údaje, ku ktorým sa dostane prihlásením na e-shope predávajúceho a zadaním hesla.

3.1.4          Po zadaní spôsobu a ceny doručenia tovaru a zadania spôsobu platby za tovar sa kupujúcemu zobrazí celková cena objednávky vrátene ceny dopravy. Na úspešné vytvorenie a odoslanie objednávky predávajúcemu sa vyžaduje, aby kupujúci klikol na ikonu “Súhlasím s obchodnými podmienkami” a potom klikol na ikonu “Odoslať s povinnosťou platby”. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť zadaných a vybraných údajov a dát v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

3.1.5          Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou a kupujúci je povinný za objednaný tovar zaplatiť.

3.1.6          Objednávka kupujúceho je ponuka kupujúceho na zakúpenie jedného alebo viacerých tovarov, ktorú predkladá predávajúcemu. Objednávka zaslaná predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

3.1.7          Kupujúcemu je po odoslaní objednávky automaticky generovaný a doručený e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky má len informatívny charakter a nie je akceptáciou objednávky podľa bodu 3.7 týchto VOP.

3.1.8          Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim, ktoré predávajúci uskutoční zaslaním správy na e-mailovú adresu kupujúceho označenej ako „Potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky”. Obsahom takejto správy budú identifikačné údaje zmluvných strán, druh, množstvo a cena objednaného tovaru, celková cena tovaru spolu s cenou dopravy, zvolený spôsob platby za tovar, zvolený spôsob dopravy, cena dopravy a miesto doručenia tovaru, predpokladaný termín dodania tovaru.

3.1.9          Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.1.10      Pred záväzným akceptovaním objednávky je predávajúci (v závislosti od charakteru objednávky a objednaného tovaru – napr. personalizovaný tovar zhotovovaný na mieru) oprávnený kupujúceho v súvislosti s vybavovaním objednávky kontaktovať (napr. telefonicky alebo e-mailom).

3.1.11      Objednávky vybavujeme len s adresou doručenia na území Slovenskej republiky.

4.                   CENY

4.1.1          Ceny uvedené v e-shope predávajúceho sú konečné a zahŕňajú DPH vo výške stanovenej podľa aktuálne platných predpisov, ako aj všetky iné prípadné čiastky ceny, okrem nákladov (ceny) zaslania tovaru kupujúcemu. Ceny sú uvádzané v mene Euro (EUR).

4.1.2          Náklady zaslania tovaru sú dohodnuté individuálne pre každú objednávku, a závisia od veľkosti a hmotnosti tovarov, a tiež od spôsobu zaslania. Náklady zaslania tovarov s neštandardnými parametrami (rozmery alebo hmotnosť) sú uvedené na stránke daného tovaru.

4.1.3          Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny uvedené v e-shope. Pre kupujúceho sa uplatňuje ceny tovarov a služieb v čase zadania objednávky podľa týchto VOP.

5.                   Platba za tovar

5.1.1          Predávajúci ponúka kupujúcim nasledujúce formy platieb:

internetovým prevodom prostredníctvom platobnej brány (t.j. platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány)

kupujúci platí okamžite v procese objednávania zadaním údajov o svojej kreditnej karte. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek kupujúceho alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, bude z kreditnej karty zaplatená okamžite.

hotovosťou na dobierku

platba za tovar sa vykoná v hotovosti pri dodaní balíka vo výške uvedenej vo faktúre. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa týchto VOP sa platba vráti bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho.

5.1.2          Predávajúci akceptuje rôzne typy platobných kariet, okrem iných Visa a Mastercard. Pre pohodlie kupujúceho, pri platbách s použitím platobných kariet, systém si automaticky ukladá časť informácií o použitej karty a umožňuje vykonávanie ďalších nákupov bez opätovného zadávania údajov danej karty. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť možnosť ukladania údajov karty.

5.1.3          Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť jednotlivé formy platby pre jednotlivé tovary, ako aj právo určiť iné formy platby. Informácie o akceptovaných spôsoboch platby a o obmedzeniach, ktoré sa týkajú dodania, sú zakaždým zreteľne a jasno uvedené, najneskôr na začiatku skladania objednávky.

5.1.4          Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za bezpečnosť, kvalitu a funkcionalitu služieb ponúkaných poskytovateľom platobných služieb prostredníctvom platobnej brány.

6.                   Dodanie tovaru

6.1.1          Predávajúci dodáva tovar výlučne pre adresy doručenia na území Slovenskej republiky. Predávajúci expeduje vždy len skompletizované objednávky, objednávka sa nerozdeľuje.

6.1.2          Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci v procese vytvárania objednávky tovaru v užívateľskom prostredí e-shopu.

6.1.3          Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené v akceptácii objednávky a v lehote do tridsiatich dní od doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu. O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho zaslaním správy na emailovú adresu kupujúceho zadanú pri objednávke.

6.1.4          Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať aj pred uplynutím lehoty podľa bodu 6.3 týchto VOP a prevzatie tovaru písomne potvrdiť. Ak kupujúci dodaný tovar neprevezme, alebo jeho prevzatie odmietne potvrdiť, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť.

6.1.5          V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.1.6          Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo doručovateľskej služby je kupujúci povinný ihneď skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu zásielky oznámiť túto skutočnosť prepravcovi a ešte za prítomnosti prepravcu prezrieť tovar a v prípade zistenia poškodenia tovaru alebo iných vád tovaru vyhotoviť o tom písomný doklad a nechať ho podpísať zástupcovi prepravcu alebo doručovateľskej služby. V takomto prípade (t.j. zistenie porušenia obalu zásielky tovaru svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí) nemusí kupujúci zásielku prevziať.

6.1.7          Podpisom dodacieho listu bez uvedenia výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky tovaru sa nebude prihliadať.

7.                   Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

7.1.1          Vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia ceny tovaru a nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu.

7.1.2          Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom momentom prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od dopravcu alebo, ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru.

7.1.3          Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, momentom odovzdania daného tovaru prvému prepravcovi.

8.                   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a)                   KUPUJÚCI (SPOTREBITEĽ)

Predávajúci týmto v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) informuje a poučuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, o uplatnení jeho práva odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim a to za nižšie uvedených podmienok a v nižšie uvedených lehotách, pričom formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň danej lehoty.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho špecifikovanú v čl. 1 týchto VOP. Na účel odstúpenia od kúpnej zmluvy môžete použiť aj vzorový formulár, ktorý je prílohou č. 1 týchto VOP.

Kupujúci má právo v rámci lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar po jeho prevzatí rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci je povinný v odstúpení od kúpnej zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť zo strany predávajúceho poukázaná uhradená kúpna cena. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude doručený vrátený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tohto tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci nepreberá vracaný tovar na dobierku.

Kupujúci je povinný vrátiť doručený tovar v originálnom nepoškodenom balení. Ak kupujúci vráti tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť započítaním s kúpnou cenou, ktorú je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, je kupujúci v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka povinný uhradiť predávajúcemu hodnotu toho, o čo sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (ide o tzv. personalizovaný tovar, pri ktorom si kupujúci individuálne vyberie parametre tovaru ako napr: veľkosť, farebné prevedenie, typ rámu, druh stabilizovanej rastliny, pomer druhov stabilizovanej rastliny,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

b)                  PREDÁVAJÚCI

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak kupujúci uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode a ak od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať, aby dodanie tovaru uskutočnil v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V týchto prípadoch sa predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby prijaté v súvislosti s kúpnou zmluvou do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh tovaru.

9.                   REklamačný poriadok

9.1.1          Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim.

9.1.2          Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že tovar je pri prevzatí bez vád.

9.1.3          Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

9.1.4          Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

opravou tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.1.5          Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

9.1.6          Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.1.7          Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.1.8          Ak kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

9.1.9          Ak je na tovar poskytovaná záruka, spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.

9.1.10      Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť mu záručný list. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

9.1.11      Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena; takéto vady musia byť uvedené v kúpnej zmluve.

9.1.12      Po začatí reklamačného konania záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.

9.1.13      Nároky z vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho (písomne alebo e-mailom) na adrese predávajúceho uvedenej v článku 1. týchto VOP v časti špecifikácie predávajúceho. Vzorový formulár na reklamovanie tovaru je prílohou č. 2 týchto VOP.

9.1.14      Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné zrozumiteľne popísať ako sa prejavuje vada tovaru.

9.1.15      V prípade, že predávajúci neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie, neplynie lehota na vybavenie reklamácie až do doby dodania týchto podkladov.

9.1.16      Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.1.17      Pri tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený iný podnikateľ než predávajúci, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako sídlo predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, má kupujúci právo uplatniť si právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.

9.1.18      Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.1.19      Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

9.1.20      Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt vyzve po riadnom vybavení danej reklamácie kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

9.1.21      Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

9.1.22      Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.1.23      Nárok na uplatnenie nárokov z vád tovaru u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

uplynutím záručnej doby tovaru,

mechanickým alebo prirodzeným poškodením tovaru,

znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

nesprávnym skladovaním tovaru,

nesprávnym použitím tovaru alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

uplynutím doby spotreby vyznačenej na tovare.

9.1.24      Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené užívaním tovaru v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania.

9.1.25      Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10.               stabilizovanÉ rastlinY

10.1.1      Stabilizácia je proces, ktorý zachováva prirodzenú čerstvosť našich rastlín a zároveň udržuje ich brilantné farby veľa rokov. Vďaka stabilizácii si rastliny zachovávajú svoje prirodzené farby a mäkkosť, čo ich predurčuje na dlhodobé výzdoby. Výhodou je aj minimálna šanca napadnutia stabilizovanej rastliny hmyzom či plesňami.

10.1.2      Stabilizované rastliny sú prírodného pôvodu, preto sa môžu farby alebo veľkosti mierne líšiť.

10.1.3      Na zachovanie dlhodobej kvality tovaru zo stabilizovaných rastlín a zachovanie práva na záruku podľa ustanovení čl. 9. týchto VOP je nevyhnutne potrebné dodržať nasledujúce pravidlá používania:

tento tovar je určený na používanie výhradne vo vnútorných priestoroch budov s teplotou 10 – 25 °C, pri optimálnej vlhkosti vzduchu 65 %,

tento tovar nesmie prísť do kontaktu s vodou a nesmie byť umiestnený vo vlhkom prostredí,

tento tovar nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, nesmie byť umiestnený v blízkosti zdrojov osvetlenia, najmä zdrojov vyžarujúcich tepelné žiarenie (žiarovky),

tento tovar nesmie byť umiestnený v blízkosti zdrojov tepla,

tento tovar nesmie byť umiestnený na lakom či olejom upravenej ploche v prípade, keď sa stabilizované rastliny priamo dotýkajú takto upravených plôch. Ak sú stabilizované rastliny umiestnené v keramických či iných nádobách, potom sa toto pravidlo na ne nevzťahuje.

na zbavenie obvyklých nečistôt či prachových častí sa používa vlhká handrička či fén nastavený na nízku teplotu a slabý prúd vzduchu.

11.               alternatívne riešenie sporov

11.1.1      Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

11.1.2      Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- Eur. Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur s DPH.

11.1.3      Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

11.1.4      Posúdenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim zo strany subjektu ARS je len nezáväzné.

12.               ochrana osobných údajov

12.1.1      Predávajúci postupuje pri spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.1.2      Podrobné informácie o tom ako predávajúci zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje kupujúcich pri nákupe na e-shope sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

12.1.3      Kupujúci pri používaní tejto webovej lokality predávajúceho súhlasí so spracovaním informácií a údajov a prehlasuje, že všetky informácie a údaje, ktoré predávajúcemu poskytol, sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za pravdivosť vyššie uvedeného prehlásenia.

13.               OSTATNÉ DOJEDNaNIA

13.1.1      Majiteľom všetkých práv k fotografiám na e-shope je predávajúci. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu predávajúceho nie je dovolené.

13.1.2      Kupujúci berie na vedomie, že fotografie pri tovare v e-shope sú len ilustračné, navyše môžu pôsobiť skresľujúco v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku kupujúceho, preto je kupujúci povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného tovaru a v prípade nejasností kontaktovať predávajúceho.

13.1.3      Predávajúci má právo meniť technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie e-shopu.

13.1.4      Predávajúci má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť e-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy e-shopu.

13.1.5      Kupujúci je povinný dodržovať pri užívaní e-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by vznikla predávajúcemu alebo tretím osobám porušením tejto povinnosti kupujúceho, je kupujúci povinný v plnom rozsahu nahradiť.

13.1.6      Predávajúci prehlasuje, že záznamy údajov v e-shope sú spoľahlivé, sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

13.1.7      Predávajúci je zbavený zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie svojich záväzkov a povinností podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP, ak je toto nesplnenie spôsobené okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho a bránia mu v splnení jeho záväzkov, ak vzhľadom na všetky okolnosti nie je možné rozumne predpokladať, že by predávajúci tieto okolnosti alebo ich následky odvrátil alebo prekonal a že by v čase uzavretia kúpnej zmluvy tieto okolnosti predvídal. V prípade vzniku okolnosti vylučujúcich zodpovednosť sa doba plnenia zmluvných záväzkov predĺži o dobu rovnajúcu sa dobe trvania takýchto okolností. Ak predávajúci nemôže splniť svoje záväzky vzhľadom na objektívne okolnosti vyššej moci, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od ich vzniku.

13.1.8      Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane alebo bude určené ako neplatné alebo nevynútiteľné, potom taká neplatnosť alebo nevynútiteľnosť neovplyvňuje (v najvyššej možnej právnymi predpismi prípustnej miere) platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade predávajúci bezodkladne nahradí neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie ustanovením platným a vynútiteľným, aby sa dosiahlo v maximálnej možnej právnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku, aký bol sledovaný nahrádzaným ustanovením.

14.               COOKIES

14.1.1      Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

14.1.2      Používaním e-shopu predávajúceho vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite  e-shop predávajúceho, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve e-shopu, považuje to predávajúci za prijatie ním nastavených podmienok používania súborov cookies. Predávajúci nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

14.1.3      Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Používanie cookies a ich povolenie v internetovom  prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade vypnutia cookies však môžu mať naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

15.               ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1.1      Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa .....

15.1.2      Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou a zaškrtnutím príslušnej ikony potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15.1.3      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu predávajúceho.

15.1.4      Tieto VOP sa riadia a vykladajú podľa práva Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, prípadné spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

15.1.5      Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a počas trvania zmluvného vzťahu sa v tomto jazyku uskutočňuje aj akákoľvek ich vzájomná komunikácia.

15.1.6      Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.1.7      Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neupravené týmito VOP a/alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Vo Zvolene dňa 23. feburára 2021